www.hovedgaard.dk
 
  Aktivitetskalenderen
  Markedspladsen
  Debatten
  Boligmarked
  Søgeportalen
  Halprojektet
  Erhvervslivet
  Buskøreplanen
  Det offentlige
  Foreninger
  Diverse
  Hovedgård Lokalråd
 
 • Bestyrelsen
 •  
   
   
 • Nedsatte udvalg
 •  
   
   
 • Årsmøder 2014 - 2018
 •  
   
   
 • Forslag til arbejdsopgaver
 •  
   
   
 • Tog i Hovedgård
 •  
   
   
 • Vedtægter for Lokalrådet
 •  
   
   
 • Referater 2013
 •  
   
   
 • Referater 2014
 •  
   
   
 • Referater 2015
 •  
   
   
 • Referater 2016
 •  
   
   
 • Referater 2017
 •  
   
   
 • Referater 2018
 •  
   
   
 • Referater fra SAMBY
 •  
   
    Togstop - spørgeskema
    Fotogalleri august 2010
    Hjerterstarter
    Vær med på Hovedgaard.dk
    Fotogalleri sept. 2013
    Tograpport/NYT 2016
    Affaldsplan 2013-2024
    Motion i Anlægget
    Fotogalleri 2014
    Fotogalleri 2015
    Fotogalleri 2016
    Fotogalleri 2017-18
    Kontakt
    Login / Tilmeld
   
  Login | Tilmeld Tog i Hovedgård  
   
  Denne side benyttes til offentliggørelse af Togudvalgets arbejde:
   
  Hvis du "skroller" nedad, vil du kunne følge hvordan det udvikler sig lige nu.....
   
  Artikel i Horsens Folkeblad den 1/4-2014 - klik her:
   

  På Lokalrådsmødet i oktober 2008, blev der nedsat et nyt togudvalg.
  Udvalget består af følgende medlemmer:
   
  Udvalgsformand Kasper T. Andersen - Telefon 7587 2344 - kasper@jellingrejser.dk
  Udvalgsmedlem Kate Vandrup
  Udvalgsmedlem Lars Lund-Hansen
   
  Udvalget begyndte oktober at undersøge mulighederne for et evt. togstop i Hovedgård, da det tidligere udvalg valgte at stoppe pga. tidsmangel.
   
  Det nynedsatte udvalg valgte at starte på helt bar bund og uden at skele til, hvad der tidligere var blevet arbejdet med i togudvalget og begynde på en frisk, da udvalget fandt, at alle tidligere tiltag enten var forældede eller uninteressante i forhold til nuværende status af Hovedgård som stationsby på ny.
   
  Det nye udnvalg har siden oktober afholdt en del udvalgsmøder, hvor en fremtidig strategi er blevet fastlagt. Endvidere har udvalget holdt møde med Horsens Borgemester Jan Trøjborg, som stadig bakker 100% op om tanken om, at få toget til at stoppe i Hovedgård.
  Udvalget har ligeledes afholdt møde med Bjarne Gregersen fra Teknik og Miljø i Horsens Kommune, som ligeledes bakker op om sagen.
  Udvalget har i samråd med Bjarne Gregregersen valgt at udsende et spørgeskema til borgerne i og omkring Hovedgård, for at få klarlagt det aktuelle behov for et evt. togstop i Hovedgård anno april 2009.
  Spørgeskemaet er i skrivende stund sendt i trykken og vil blive udsendt medio April.
   
  Det er udvalgets forhåbning, at dette spørgeskema vil bane vejen for igen at kunne gå til Trafikstyrelsen og påny anmode om en genåbning af stationen, idet det er udvalgets  over-bevisning at analysen vil kunne dokumentere et helt andet behov, end det en rapport fra staten omkring "Stationsstrukturen i Danmark" udgivet i december 2008 viser.
  Denne rapport bygger nemlig på tal fra 2005, og det er udvalgets opfattelse, at situationen ikke alene i Hovedgård -men også i de mindre bysamfund rundt om Hovedgård, har ændret sig markant siden 2005.
  Trafikstyrelsen har givet os klare forhåbninger om at ville se på sagen påny, såfremt vi på borgernes initiativ, kunne dokumentere disse ændringer og en villighed til at tage toget og lade bilen stå, hvis muligheden er tilstede!
  Vi håber derfor stærkt på, at borgerne som får spørgeskemaet tilsendt medio april, vil tage det seriøst - udfylde det og returnere det - portoen er betalt.
  Hvis vi skal have toget til at stoppe i Hovedgård, skal vi alle bakke op om projektet - tænk hvilket aktiv det ville være for vores by - ikke bare som Hovedgård borger, men så sandelig også fordi som voervejer at tilflytte lokalområdet.
  Spørgeskemaet vil være at finde her på siden i løbet af få dage !
   
  Status fra udvalget pr. 4. maj 2009
  Netop afsluttet interesseundersøgelse viser, at der stor interesse for et togstop i Hovedgård.
  958 personer er foreløbig involveret i undersøgelsen - nærmere herom inden længe, når vi har fået lavet statistikker på undersøgelsen, men det lover foreløbig godt for fremtiden.
   
   
   

  Borgmester Jan Trøjborg
  Horsens Kommune
  Rådhustorvet 4
  8700 Horsens

  Evt. togstop i Hovedgård

   

  Kære Jan Trøjborg

  Tak for brev af 30. juni 2009 og interessen for en evt. etablering af en station i Hovedgård.

  Trafikstyrelsen finder resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse interessant. Det kan i den forbindelse være vigtigt at skelne mellem opgørelser af faktiske tal for pendling mm. og interviews om fremtidige potentielle rejsemønstre. Desuden er det en vigtig erfaring at brugere af tog normalt kommer fra det allernærmeste opland til stationer.   

  I 2008 undersøgte Trafikstyrelsen, jf. rapporten ’Stationsstrukturen i Danmark’ om der er grundlag for at åbne nye stationer, herunder Hovedgård, og lukke mindre benyttede eksisterende stationer. I screeningen indgår alle væsentlige faktorer såsom faktiske pendlings- og indbyggertal for det nærmeste opland, rejsetidsgevinsten for de lokale passagerer, prisen for at anlægge en station, de ekstra driftsomkostninger ifm. en ekstra togstandsning og ikke mindst den rejsetidsforlængelse som passagererne i de pågældende standsende tog bliver pådraget.

  Den i analysen anvendte metode følger principperne, der er anført i Transportministeriets ”Manual for samfundsøkonomiske analyse” fra 2003. Hovedgård falder iflg. beregningsresultaterne i en gruppe af undersøgte lokaliteter, som end ikke med optimistiske beregningsforudsætninger opnår positive samfundsøkonomiske værdier. Dvs. det forekommer som udgangspunkt ikke rimeligt på nuværende tidspunkt at arbejde videre med denne lokalitet.

   

  Vi skal desuden gøre opmærksom på at der er i den politiske aftale om grøn transportpolitik af 29. januar ikke er afsat statslige midler målrettet til etablering af nye stationer.

  I samme aftale er der til gengæld afsat midler til gennemførelse af en strategisk analyse af udbygningsmulighederne af infrastrukturen i Østjylland. Denne analyse må blandt mange emner forventes også at belyse behovet for nye stationer. De foreløbige resultater at analysen vil fremgå af en delrapportering i 2011 og den endelige analyse afsluttes i 2013. Forslag og synspunkter fra kommunernes side vil naturligvis indgå i de samlede overvejelser.

  Ud fra ovenstående skal Trafikstyrelsen foreslå at en nærmere dialog om stationsbetjening afventer den nævnte strategiske analyse.

   

  Med venlig hilsen

  Martin Munk Hansen

  anlægschef

   

   

   
   
   

   
  Copyright © Andrewscom