www.hovedgaard.dk
 
  Aktivitetskalenderen
  Markedspladsen
  Debatten
  Boligmarked
  Søgeportalen
  Halprojektet
  Erhvervslivet
  Buskøreplanen
  Det offentlige
  Foreninger
  Diverse
  Hovedgård Lokalråd
 
 • Bestyrelsen
 •  
   
   
 • Nedsatte udvalg
 •  
   
   
 • Årsmøder 2014 - 2018
 •  
   
   
 • Forslag til arbejdsopgaver
 •  
   
   
 • Tog i Hovedgård
 •  
   
   
 • Vedtægter for Lokalrådet
 •  
   
   
 • Referater 2013
 •  
   
   
 • Referater 2014
 •  
   
   
 • Referater 2015
 •  
   
   
 • Referater 2016
 •  
   
   
 • Referater 2017
 •  
   
   
 • Referater 2018
 •  
   
   
 • Referater fra SAMBY
 •  
   
    Togstop - spørgeskema
    Fotogalleri august 2010
    Hjerterstarter
    Vær med på Hovedgaard.dk
    Fotogalleri sept. 2013
    Tograpport/NYT 2016
    Affaldsplan 2013-2024
    Motion i Anlægget
    Fotogalleri 2014
    Fotogalleri 2015
    Fotogalleri 2016
    Fotogalleri 2017-18
    Kontakt
    Login / Tilmeld
   
  Login | Tilmeld Referater 2013  
   

   

  Referat fra lokalrådsmødet hos Poul den 02.12.2013

   

  Tilstede var: Mads Bjørn Jensen, Hans Jørgen Vinter, Henrik Andersen, Poul Sondrup og Dorthe Foght

  Afbud fra: Lene Offersen

   

  1.    Siden sidst – valgmøde, motionsredskaber mm.

   

  Valgmøde i Festsalen på Hovedgård Skole:

  Ca. 50 fremmødte + 8 kandidater i panelet.

  En del af de fremmødte var også politikere der stillede op til kommunevalget. Lokalrådet kunne ønske at der var flere vælgere, men mener godt at det kan tåle en gentagelse, med afholdelse af et lignende møde ifbm. næste kommunalvalg. Gerne i samarbejde med Hovedgård Erhverv.

   

  Motionsredskaber i det fri.

  Leverandøren fastholder at de vil yde en rabat på 25 %  - hvis vi afgiver bestilling i december måned 2013. Der er givet foreløbige tilsagn om kr. 35.000,00 oven i de 40.000,00 vi tidligere har fået tilsagn. Der vil komme en bekræftelse på disse tilsagn inden midten af december 2013.

  Kaj Jessen har lovet at lægge ud for vedligeholdelse af redskaber - indtil beløb er indsamlet.

  Der var lidt diskussion om, hvorvidt vi skal frygte hærværk på de opstillede redskaber. Lokalrådet blev enige om at vi ikke skal tage sorgerne på forskud, men glæde os over den mulighed der bliver byens borgere til del.

   

  2.    Nyt fra kommunen

  Henrik har ikke haft tid til at følge op punkter vi tidligere har drøftet med kommunen, men han kunne fortælle at buskaset ved busskuret på Stationspladsen er blevet beskåret. Ligeledes har kommunen lovet at ”skære grøde” i skøjtesøen ved Vestergade, samt udtynde træer og buske samme sted.

  Poul gennemgik korrespondancen med Horsens Kommune ang. mangelfuld overholdelse af Lokalplanen vedr. vejføringen ved Butikstorvet v/Fakta. Vedholdenhed fra Pouls side har udmøntet sig i at bygherreren nu er gået i gang med at sikre de bløde trafikanter bedre forhold på stedet. Sagen følges fortsat.

   

  3.    Nyt fra SAMBY

  En af betingelserne for at modtage tilskud fra SAMBY er pt. at man er tilstede på møderne. Det var Henrik, også sidste gang. Alligevel lykkedes det ikke at få del i endnu et tilskud til byens motionsredskaber. Udlodningen var på kr. 95.000,00 og der var ansøgninger for ca. kr. 300.000,00.

  Planen er at der fremover udbetales ca. 15.000,00 til hver af mellembyerne. Lokalrådet vil herefter selv kunne beslutte hvilket/hvilke formål disse skal anvendes til.

  Ulempen er så, at man kan frygte at det vil afholde nogle af byerne for at deltage i møderne.

   

   

   

  4.    Økonomi

  *Regnskab

  *Opkrævning og betaling for annoncer på hjemmesiden

   

  Mads gennemgik regnskabet.

  Med udgangen af 2012 rådede Lokalrådet over kr. 20.673,33.

  Foreløbigt regnskab for 2013 blev ligeledes gennemgået. Der er et par skyldige poster – men ellers ser kassebeholdning ud til at være på linje med 2013.

  Indtægter for annoncer på www.hovedgaard.dk er i 2013 på kr. 7.200,00 mod kr. 8.100,00 i 2012.

   

  5.    Hjemmeside

  Hovedgård Erhverv mener ikke at de får tilstrækkelig tydelige reklame for de penge de betaler for annoncerne op hjemmesiden. Anders foreslog at der skal gøres noget for at gøre erhvervslivets annoncer mere tilgængelig på siden. Gerne at de kører som en form for slide-show på forsiden.

  Så vidt Dorthe er informeret, er det ikke muligt for Webmaster selv at ændre på forsiden.

  Dorthe blev pålagt at undersøge hvem der står som ejer af domænet www.hovedgaard.dk . Ligeledes skal det undersøges hvor mange besøgende hjemmesiden har og hvor mange borgere der har benyttet sig af muligheden for at have en mailadresse xxxx@hovedgaard.dk.
  Hovedgård Erhverv vil fortsat gerne bidrage til hjemmesiden, men ikke på det niveau det er i dag.

  Hovedgård Erhverv har deres egen hjemmeside – og det blev drøftet om der er mulighed for et fremtidigt samarbejde omkring hjemmesiden eller om vi skal kigge på mere information gennem eksempelvis Facebook og gruppen ”Hjælp hinanden i Hovedgård”.

  Drøftelsen fortsættes på næste møde, hvor Dorthe fremlægge de facts hun har fremskaffet.

   

  6.    Togstop i Hovedgård

  Anders redegjorde for oprettelse af hjemmesiden www.togstop.dk. Anders står som ejer af denne hjemmeside.

  På sidste møde, blev det vedtaget at Preben og Kasper arbejder på at få lavet et ”stationsskilt” hvorpå der står ”Hovedgård”. Ligeledes blev der talt om skilte ved indfaldsvejene til Hovedgård, hvor vi synliggør arbejdet med at få planerne om togstoppet i Hovedgård til at blive til virkelighed.

  Henrik og Preben er tovholder på disse opgaver.

   

  7.    Kommende aktiviteter

  Som omtalt i sidste referat er næste bestyrelsesmøde den 17/2-2014 og Generalforsamlingen forventes afholdt den 24/3/2014.

  Henrik sørger for at booke Biblioteket til Generalforsamlingen.

  Mødet den 17/2-2014 afholdes hos Dorthe.

   

  8.    Eventuelt

  Intet til referat under dette punkt.

   

  Referat fra lokalrådsmøde hos Dorthe den 30.09.2013

   

  Tilstede var:

  Kaj Jessen, Kasper Andersen, Poul Sondrup, Mads Bjørn Jensen, Hans Jørgen Vinter, Lene Offersen, Henrik Andersen, Dorthe Foght og Preben Dissing Pedersen.

  Ikke mødt: Helene Krusborg og Anders Boll

   

  1.    Godkendelse af sidste referat.

  Referatet blev godkendt – dog med den tilføjelse at der i referatet står 4/1/2013, men mødedatoen var 4/2/2013.

   

  2.    Togstop og mødet med trafikministeren den 19/9/13 v/ Kasper

  Den 19/9 var Peter Sørensen, Borgmester i Horsens Kommune og Kasper Andersen, Hovedgård Lokalråd til møde med trafikminister Pia Olsen Dyhr samt 5 embedsmænd.

  Kasper karakteriserede mødet som et godt møde. En velforberedt minister tog imod de to.

  Peter Sørensen var god til at fremlægge vores forslag.

  Der bliver nu lavet en screening for den samlede togplan og det er afgørende for beslutningen vedr. bl.a. Hovedgård. Hvis det ikke lykkes nu – lykkes det ikke!

  Tidl. Trafikminister Henrik Dam Kristensen, har tidligere bakket op om byens ønsker - og det gør han fortsat.

  Den rapport som Lokalrådet har fået lavet, som oplæg til trafikministeren forsøges uploadet til www.hovedgaard.dk, inden for nærmeste fremtid.

   

  Der var også en drøftelse af opsætning af skilte ved indfaldsvejene til Hovedgård, så beboere og gæster til byen, kan se at der arbejdes med en togstop-plan. Preben og Kasper arbejder videre med dette.

   

  3.    Motionsredskaber v/Kaj

  Gruppen der arbejder med planer om opsætning af motionsredskaber i det fri, er nu startet op igen. Der arbejdes med en plan, hvor der opsættes 6 redskaber i Anlægget. Redskaberne foreslå opsat i en rundkreds – i nærheden af den nuværende legeplads.

  Vores krav til redskaberne er at de skal være:

  …robuste

  …holdbare

  …sikre

  Redskaberne skal foreningerne bag projektet selv stille op.

   

  På nuværende tidspunkt har vi et tilbud på kr. 95.000,00 incl. moms – men desværre har det ikke været muligt at skaffe hele dette beløb.

  Der arbejdes videre med ansøgninger der kan være med til at virkeliggøre projektet.

  Hvis redskaberne bestilles inden for de første måneder er der endvidere mulighed for en rimelig stor rabat.

  I forbindelse med dette bevilligede Hovedgård Lokalråd kr.  5.000,00 til projektet.

  I forvejen er der givet tilsagn om kr.  35.000,00

  Der vil bl.a. blive lavet en ansøgning til SAMBY som Henrik har lovet at tage med til næste møde, som finder sted den 6/11-2013.

   

  4.    Valgmøde den 30/10/2013 v/Kaj

  Lokalrådet afholder valgmøde i Festsalen på Hovedgård Skole på ovennævnte dato.

  Der vil blive et panel af lokale politikere, som vil komme med korte oplæg og desuden besvare spørgsmål fra salen.

  Der var en livlig debat om hvilke paneldeltager der forventes at være relevante i forhold til vores lokalområde.

  Kaj og Preben er også her tovholdere på udsendelse og opfølgning af invitationer til denne aften.

  Henrik har allerede indskrevet valgmødet på hjemmesiden www.hovedgaard.dk under ”Aktivitetskalender”.

  Det rent praktiske mht. aftale om mikrofoner, opstilling af stole, indkøb af øl/vand, tager Henrik sig af. Poul og Dorthe meldte sig som ekstra hjælpere, og Henrik giver besked, hvis det er nødvendigt med hjælp!

   

  Resten af mødet foregik uden deltagelse af: Kaj Jessen, Preben Dissing Pedersen og Kasper Andersen.

   

  5.    Hjemmesiden v/Dorthe

  Der er stort set ingen der kommer med input til hjemmesiden. Enkelt, især vore kirker er flittige til at opdaterer Aktivitetskalendere, men ellers er det begrænset hvor meget nyt vi vedligeholder siden med.

  Enkelte sider kan vi ikke selv vedligeholde – men indtil nu har det ikke været et stort problem.

  Kaj Jessen har netop sendt billeder fra Hovedgård anno 2013. Disse er kommet på hjemmesiden.

  Lokalrådet egne punkter på hjemmesiden blev gennemgået og  bliver opdateret en af de nærmeste dage.

  Der er lidt usikkerhed om opkrævning af annoncepenge – Mads undersøger hvordan det forholder sig – og vender tilbage med information om dette.

   

  6.    SAMBY v/Henrik

  Henrik har deltaget i møderne i SAMBY og der er bevilliget støtte til flere forskellige aktiviteter. Der er bl.a. givet tilsagn om kr. 25.000,00 til brug for køb af vores udendørs motionsredskaber (disse er inkluderet i tidl. nævnte kr. 35.000,00).

  Der vil, som nævnt under pkt. 3 blive lavet endnu en ansøgning – som Henrik tager med til næste møde.

   

  7.    Resultat af forårets møde med Liselotte fra Horsens Kommune v/Henrik

  Sammen gennemgik Liselotte og Henrik stierne I Hovedgård – renholdelse/ gadebelysning mv.

  Der blev lavet en liste på 10 punkter, som Liselotte efterfølgende har uddelegeret til forskellige personer i Horsens Kommune. Det har ikke været muligt at få en status på hvor langt man er med behandlingen af disse.

  Henrik har desuden, igen, forsøgt at kontakte Max Strunge fra Horsens Kommune, vedr. stierne i Skoven. Heller ikke her er der respons. Henrik følger op.

   

   

   

  Vedr. udkørselsforholdene fra Fakta/Apotek/Bager:

  Poul havde en udskrift af lokalplanen med, og det ses tydeligt at der er uoverensstemmelse mellem Lokalplan 7-2011 og de faktiske forhold. Poul laver en henvendelse til Teknisk Forvaltning i Horsens Kommune.

   

  8.    Hvordan får vi faste repræsentanter fra Hovedgård Erhverv og Idrætsforeningen?

  Anders Boll, Hovedgård Erhverv havde meldt afbud til aftenens møde – men det forventes at han deltager på næste møde – eller får en anden repræsentant fra Hovedgård Erhverv til at deltage.

  Det har ikke været muligt at få en repræsentant med fra hovedbestyrelsen i Hovedgård Idrætsforeningen. Dette referat sendes til Formand Ole Eghøj. Herefter håber vi på deres deltagelse. Hvis det viser sig ikke være tilfældet, er de orienteret om hvad der foregår i Lokalrådet, og velkomne til at spørge om mere information, hvis dette ønskes.

   

  9.    Mødedatoer for kommende møder.

  Det blev aftalt at afholde møde i Hovedgård Lokalråd:

  mandag den 2/12/2013 kl. 19:30 og

  mandag den 17/2/2014 kl. 19:30

   

  Dorthe udsender reminder ca. 14 dage før møderne med forslag til dagsorden. Bestyrelse indsender punkter der ønskes behandle senest 8 dage før mødet.

  Der forventes afholdt Generalforsamling på Biblioteket den 24/3/2014.

   

  10. Eventuelt

   

  Henrik orienterede om at bibliotekets overgang til selvbetjening markeres med lidt godt til sjæl og gane – mandag den 7/10/2013 kl. 15.

   

  Den nye affaldsplan for Horsens Kommune bliver fremlagt på et møde i Horsens den 8/10/2013 kl. 19 – 21. Poul deltager. Hvis der er andre der ønsker at deltage, kan der arrangeres fælles kørsel.

   

  Der er tvivl om hvorvidt Helene stadig ønsker at være en del af Lokalrådet eller om hun ønsker at udtræder, efter at Helhedsplanen for Hovedgård er vedtaget. Dorthe kontakter hende.

   

   

   

  Referat fra lokalrådsmøde hos Kasper den 04.02.2013

   

  Tilstede var:

  Kaj Jessen, Kasper Andersen,  Poul Sondrup, Mads Bjørn Jensen, Hans Jørgen Vinter, Lene Offersen, Henrik Andersen, Dorthe Foght og Preben Dissing Pedersen.

  Ikke mødt: Helene Krusborg,

   

  Det var en sen juleafslutning. - Den afgående formand, Preben Dissing Pedersen, bød velkommen og der blev sagt goddag til 2 nye og sagt farvel til 2 gamle.

   

  På mødet blev der opdateret og tilrettet liste over lokalrådet.

   

  Preben oplyste om brev fra Horsens Kommune fra Kasper Grønborg, der langt om længe havde udkast til en helhedsplan over Hovedgård.

  Kasper ønsker et møde med gennemgang af helhedsplanen snarest, idet helhedsplanen skal afleveres til Miljøudvalget den 22. marts.

  Preben tager kontakt til Kasper Grønborg med henblik på en aftale. Preben har lovet at gøre arbejdet færdig, vedrørende helhedsplanen.

   

  Der blev taget fotos af de 2 nye til hjemmesiden, som også skal opdateres. Dette har Dorthe Foght lovet - Dorthe står som webmaster for hjemmesiden fremover, og afløser hermed Kasper Andersen, der har lagt et stort stykke arbejde i opstart og vedligeholdelse - tak herfor.

   

  Poul Sondrup mente området ved tunnelen og stationspladsen trænger til oprydning, og lokalrådet drøftede hele byen og stisystemet, parkeringsplads ved skole/svømmebad og børnehaven. Man blev enige om at kontakte Horsens Kommune med henblik på et møde i byen snarest, så vi kan gå et pænt forår i møde. Preben tager kontakt til kommunen.

   

  Preben sagde på lokalrådets vegne tak til Kaj Jessen og Kasper Andersen for deres arbejde i Lokalrådet og en særlig tak til Kasper for husly til møderne. Kaj har lovet at gøre projektet ”Redskaber” færdig inden han endelig slutter - tak til Kaj.

   

  Kasper har lovet, at så snart der er noget med togstop, er han på mærkerne og vil være med. Der blev også aftalt, at der skulle følges op på togstop med en undersøgelse og med brev til trafikudvalget m.m og Henrik Dam Kristensen. Kasper har lovet at gøre det - tak til Kasper.

   

  Bestyrelsen konstituerede sig midlertidig, idet der mangler repræsentanter fra Idrætsforeningen og Hovedgård Erhverv.

  Bestyrelsen er:

  Formand: Henrik Andersen

  Næstformand: Poul Sondrup

  Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Vinter

  Bestyrelsesmedlem: Helene Krusborg

  Kasserer: Mads Bjørn Jensen

  Sekretær og webmaster: Dorthe Foght

  Som repræsentant for kommunen: Lene Offersen.

   
   
  Copyright © Andrewscom