www.hovedgaard.dk
 
  Aktivitetskalenderen
  Markedspladsen
  Debatten
  Boligmarked
  Søgeportalen
  Halprojektet
  Erhvervslivet
  Buskøreplanen
  Det offentlige
  Foreninger
  Diverse
  Hovedgård Lokalråd
 
 • Bestyrelsen
 •  
   
   
 • Nedsatte udvalg
 •  
   
   
 • Årsmøder 2014 - 2018
 •  
   
   
 • Forslag til arbejdsopgaver
 •  
   
   
 • Tog i Hovedgård
 •  
   
   
 • Vedtægter for Lokalrådet
 •  
   
   
 • Referater 2013
 •  
   
   
 • Referater 2014
 •  
   
   
 • Referater 2015
 •  
   
   
 • Referater 2016
 •  
   
   
 • Referater 2017
 •  
   
   
 • Referater 2018
 •  
   
   
 • Referater fra SAMBY
 •  
   
    Togstop - spørgeskema
    Fotogalleri august 2010
    Hjerterstarter
    Vær med på Hovedgaard.dk
    Fotogalleri sept. 2013
    Tograpport/NYT 2016
    Affaldsplan 2013-2024
    Motion i Anlægget
    Fotogalleri 2014
    Fotogalleri 2015
    Fotogalleri 2016
    Fotogalleri 2017-18
    Kontakt
    Login / Tilmeld
   
  Login | Tilmeld Referater 2014  
   

  Referat fra lokalrådsmødet hos Hans Jørgen den 3.12 2014

  Klik her

  Referat fra lokalrådsmødet hos Dorthe den 24.09.2014

  Klik her

  Referat fra lokalrådsmødet hos Dorthe den 09.04.2014

  Klik her

   

   

  Referat fra lokalrådsmøde hos Dorthe den 17.02.2014

  Tilstede var: Lene Henriksen, Anders Boll, Hans Jørgen Vinther, Mads Bjørn Jensen, Poul Sondrup, Henrik Andersen, Dorthe Foght

  Referent: Dorthe 

  1.     1.  Siden sidst:

  Lokalrådet er blevet bedt om at betale nye elektroder og en ny batterikasse til den hjertestarter der er placeret på Skovly. Der er lidt uklarhed over hvorfor det er en opgave for Lokalrådet?

  Men vi betaler udgiften denne gang.
  Ligeledes blev der talt en del om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at hjertestarteren er placeret inde på Skovly. I aften- og nattetimerne er der lav bemanding på stedet – og da det er vigtigt at man kan få fat i hjertestarteren med kort varsel – blev det besluttet at det skal undersøges om det er muligt at finde en placering et andet sted på Skovly.

  Lene Offersen er ikke længere Byrådets repræsentant i Lokalrådet. Fremover vil vi invitere en af byrådsmedlemmerne med til møderne, når vi vurdere det er relevant for dagsordenens punkter.

  Rep. fra Idrætsforeningen:

  Henrik bød Lene Henriksen velkommen. Hun repræsenterer HIF og sidder i bestyrelsen for  Tennisudvalget.

  Motionsredskaber i det fri:

  Det er lykkedes at skaffe så mange penge, at det du bliver en realitet. Redskaberne placeres i nærheden af legepladsen i Anlægget. Kaj Jessen har fremsendt oversigt over hvilke foreninger der har bidraget til dette.

  Lokalrådet mener der skal laves en plan for vedligeholdelse af redskaberne. I løbet af foråret vil vi forsøge at få en omtale i avisen vedr. etableringen af ”motionspladsen”.

   2.      Nyt fra kommunen:

  Vores indsigelser vedr. affaldsplanen har sandsynligvis være medvirkende til at man nu taler mere om en flytning til den nordlige del af Horsens i stedet for en lukning af pladsen i Vedslet. Det er bare lidt ubegribeligt, at man netop har investeret en del penge i at gøre pladsen i Vedslet så god og så ønsker at flytte/lukke den??

  Sti v/Fakta:

  Efter henvendelse fra Lokalrådsmedlem Poul Sondrup er forholdene ved Fakta nu bragt i orden, således at forholdene stemmer overens med den oprindelige lokalplan.
  Dog har Poul påtaget sig opgaven med at forespørge Horsens Kommune, om det er muligt at fortsætte den fodgængerovergang der i dag er inde på butikstorvet, til også at række ud på Ørridslevvej – netop for at tilgodese de ”bløde trafikanter”.

  Der er desværre intet nyt vedr. oprydningen i skoven.

  Rengøringen af tunellen under jernbanen ved Stationspladsen/Østergade ser ud til kun at være foretaget en enkelt gang siden sidste møde. Poul har bedt Henrik om at følge op på dette + vedligeholdelsen af denne. Skøjtesøen på Vestergade bliver renset op og Horsens Kommune har bevilliget borde/bænke på stedet.

   3.      Kommunal snerydning af fortove:

  Ørridslevvej: Fra udkørslen v/ Præstevænget og ned til Daugaardsvej samt en strækning fra Nylandsallé til indkørslen til Søndervænget. Her bliver der ikke ryddet sne. Lokalrådet mener det er kommunens opgave. Henrik tager kontakt til kommunen vedr. dette.

   4.      Manglende hajtænder på veje – hvem skal man henvende sig til?

  Flere har oplevet at trafikanter kører fra Vinthervej direkte ud på Vestergade. Der er ikke længere hajtænder på stedet. Ligeledes er der uklarhed over vigepligtsreglerne ved de små

  ”rundkørsler” på N P Danmarksvej. En henvendelse til kommunen ang. manglende hajtænder fra Vintervej har ikke givet klarhed. Efter en forespørgsel hos Politiet er det dog lykkes at får oprettet en sag hos Horsens Kommune. Lokalrådet afventer svar – og hvis det trækker ud, tager Dorthe kontakt til Horsens Kommune.

   5.      Nyt fra Samby

  Der er møde i ovennævnte forening torsdag den 21/2/2014. Henrik deltager, men der er plads til én mere. Det er besluttet at mellembyerne får kr. 15.000,00 hver pr. år – i stedet for som nu, at byerne søger støtte til enkelte projekter.

   6.      Økonomi:

  Der er modtaget en ansøgning fra Kaj Jessen/Thøger Jeppesen vedr. betaling af et førstehjælpskursus/hjertestarter kursus. Det billigste kursus koster kr. 5.500,00.

  Med den økonomi Lokalrådet er i besiddelse af, ser vi os desværre ikke i stand til at opfylde deres ønske. Henrik giver de to ansøgere besked.

  Mads Bjørn gennemgik regnskabet. Han sørger for revisionen af dette, inden generalforsamlingen.

   

  7.      Hjemmesiden: www.hovedgaard.dk

  Det er et ønske at annoncerne for erhvervsdrivende kan komme på forsiden. Det er imidlertid ikke muligt med den web løsning vi har i dag. På forespørgsel til det firma der har lavet hjemmesiden fik vi at vide, at det netop var intentionen, da man oprettede siden at den ikke skal være en reklamesøjle.

  Dorthe havde lovet at finde ud af hvor mange der overhovedet besøger siden.

  I perioden fra 13/1 – 12/2-2014 har der været 515 besøg. Disse besøger 3,4 side pr. gang og gns. tidsforbrug er 1,22 min. Der var i samme periode 457 unikke besøgende.

  Der er 18 borgere der har en mailadresse tilknyttet www.hovedgaard.dk.

  Ifølge Hostmaster-DK er det et tidl. bestyrelsesmedlem der rent formelt står som ejer af hjemmesiden. Anders sørger for at få den flyttet over til Lokalrådet, samt undersøger mulighed for at få tilknyttet flere domæner på samme server.

   8.      Gang i Midtbyen – Stationen, Købmand og bank

  Ovennævnte har været omtalt i Horsens Folkeblad ifbm. etablering af togstop i Hovedgård. Der arbejdes videre med forskellige idéer. Disse idéer og evt. forslag skal tilgodese de foreninger der allerede benytter enkelt af ovennævnte steder i dag.

  Det har to til tre gange tidligere været talt om at der skal opsættes et HOVEDGÅRD skilt ved den gamle station – det er endnu ikke sket. Ligeledes er de banner-reklamer der skal stå ved indfaldsvejene til Hovedgård heller ikke lavet. Henrik er tovholder på projektet.

   9.      Kommende aktiviteter:

  Generalforsamlingen den 24/3/2014 kl 19.00.

  Henrik har bestilt biblioteket til denne aften og der skal annonceres i Østbirk Avis senest 8 dage inden afholdelsen. (Henrik indrykker annonce) Der er to medlemmer på valg – Mads Bjørn Jensen og Hans Jørgen Vinther – begge er villige til at modtage genvalg. Dorthe medbringer stemmesedler samt dokumentation for rettidig indrykning. Datoen skrives ligeledes i aktivitetskalenderen på www.hovedgaard.dk

  Årets Bojsen:

  Efter en del drøftelse blev der enighed om at Lokalrådet ikke opstiller en kandidat. Det er muligt for os hver især at opstille en kandidat.

   10.  Eventuelt

  Ifølge Henrik har Hovedgård by stadig en opslagsstander ”tilgode” hos Horsens Kommune.

  Byflaget passes af Henrik Løvenholdt, Horsensvej 24.   
   
  Copyright © Andrewscom